โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/6      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ , ครูชลธิชา พิกุลวรชัย   
สถานที่เรียน :  อาคาร 13    วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:54:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49188
    นางสาวจันทรจรัส    แซ่หลอ
6/6  
2 49984
    นางสาวอรณัญช์    บุญสม
6/6  
3 51882
    นางสาวกัญญ์ณพัชญ์    ธัมมนิยามตา
6/6  
4 51996
    นางสาวกัญชนิกานต์    เหมยกาศ
6/6  
5 52251
    นายกิติกรณ์    ใจงาม
6/6  
6 52252
    นางสาวจรรยาลักษณ์    ประจำชอบ
6/6  
7 52346
    นางสาวศิรดา    ดีเลิศวุฒิกร
6/6  
8 52348
    นางสาวจิรัชญา    กันยา
6/6  
9 52358
    นางสาวสิริกร    แสงคำ
6/6  
10 52362
    นางสาวจันทร์จิรา    ลุงตาก
6/6  
11 52367
    นางสาวจิราภา    ตุละเสน
6/6  
12 52380
    นางสาวจินัทชา    ยารังษี
6/6  
13 52439
    นายทีบาร์    จาวรรณ์
6/6  
14 52442
    นางสาวจีรวรรณ    กัณธวงค์
6/6  
15 52444
    นางสาวญาณิศา    ธรรมานุพัฒน์
6/6  
16 52459
    นางสาวจิญชยา    เครือจันทร์
6/6  
17 49789
    นางสาวพิชญา    เวชสุคำ
6/6  
18 49729
    นางสาวมนต์สิชา    ไชยวงศ์
6/6  
19 49682
    นางสาวอัจฉริยา    ยืนยง
6/6  
20 49202
    นางสาววณิชยา    สิงห์แก้ว
6/6  
21 49220
    นางสาวกุลิสรา    มีสุข
6/6  
22 49249
    นายนรวีร์    เขตร์วัง
6/6  
23 49262
    นางสาวอัณชิษปารย์    ภาณุดิถีกุล
6/6  
24 49269
    นางสาวณัฐนันทน์    เกิดสุข
6/6  
25 49280
    นางสาวเบญญาภา    กุลกรพงศ์
6/6  
26 49317
    นางสาวกีรติกานต์    ชื่นสว่าง
6/6  
27 49507
    นางสาววิลาสินี    บุญเติง
6/6  
28 49537
    นางสาวนภัสนันท์    มานุษยานนท์
6/6  
29 49549
    นางสาวกัญญาวีย์    ศรีแท่นแก้ว
6/6  
30 49559
    นายจารุพัฒน์    บุญชุ่มใจ
6/6  
31 49577
    นายนวพล    เทพขาว
6/6  
32 49603
    นางสาวพิชชาพร    แก้วมะลิวงค์
6/6  
33 49643
    นางสาวจิรภิญญา    อภิชัย
6/6  
34 49670
    นางสาวกานต์ธิดา    นันทขว้าง
6/6  
35 52504
    นางสาวจิณณ์ณิตา    อภิณหวัฒน์
6/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 35 คน