โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมสร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพดล ขอดคำ, ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 10 ห้องคอม 1024   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:56:32 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54076
    ด.ช.วรกฤต    เลิศตระการดี
1/15  
2 53995
    ด.ช.ธกฤต    ศรีจันทร์
1/3  
3 53453
    ด.ญ.ศรินภัสร์    เจริญพระธรรมดี
1/5  
4 53930
    ด.ช.ณัชพล    คงกฤตยานุกุล
1/5  
5 53373
    ด.ช.ชลธี    ขอร้อง
1/6  
6 53429
    ด.ช.ณฐกร    แสวงผล
1/6  
7 53450
    ด.ญ.สุพิชฌาย์    ณ​ วรรณติ๊บ
1/6  
8 53814
    ด.ช.ธรรศดนย์    ธนวัฒน์กันยากุล
1/7  
9 53957
    ด.ญ.ปานตะวัน    ทองแท้
1/10  
10 53318
    ด.ญ.สิริกร    แสนขันแก้ว
1/15  
11 53394
    ด.ญ.พิชญาพร    วงค์ติ๊บ
1/15  
12 53398
    ด.ช.กรวิชญ์    เลิศบัวบาน
1/15  
13 53446
    ด.ญ.นันท์นภัส    คำมาต๊ะ
1/15  
14 53449
    ด.ช.ณัฏฐ์คเณศ    งามเขียว
1/15  
15 53651
    ด.ญ.ปาริชาต    ลุงคำ
1/15  
16 53677
    ด.ญ.ถิรดา    พวงบุบผา
1/3  
17 53098
    เด็กหญิงอิศรัญญา    จิตรสกุล
2/6  
18 52767
    เด็กชายภฤศ    บุญพิทักษ์
2/8  
19 52687
    เด็กชายปัณณวิชญ์    นพสุจริตรัตน์
2/11  
20 52908
    เด็กหญิงชีวาพร    ปวงจักร์ทา
2/12  
21 53180
    เด็กชายชยากุล    ชุ่มใจศรี
2/12  
22 53186
    เด็กหญิงรมย์นลิน    ณ เชียงใหม่
2/12  
23 52216
    เด็กชายฌัลล์    ไพจิตรกาญจนกุล
3/12  
24 51992
    เด็กหญิงมณสิชา    กมลรัตน์
3/7  
25 51724
    เด็กชายพิทวัส    ปัญญาโสภา
3/11  
26 51821
    เด็กหญิงกฤษณา    คำพุทธ
3/11  
27 51873
    เด็กชายธนกร    น้อยคำ
3/11  
28 51916
    เด็กชายกิตติภณ    บัวเรือง
3/11  
29 52072
    เด็กหญิงฐิติรัตน์    สุธงษา
3/11  
30 52073
    เด็กชายจิณณ์    ชิมิซึ
3/11  
31 52130
    เด็กชายอจลวิชญ์    อุทัยศรี
3/11  
32 52266
    เด็กหญิงดลชา    การเจริญ
3/11  
33 52161
    เด็กชายวสิษฐ์พล    คุณสิทธิ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน