โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี   
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน อาคาร3ชั้น1   วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 07:50:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53959
    ด.ญ.ณภัทรชญา    รัตพนัส
1/8  
2 53534
    ด.ช.ภูริวัชญ์    สมานรัตนเสถียร
1/8  
3 53765
    ด.ญ.ชลกร    นาคพิน
1/6  
4 52838
    เด็กหญิงทักษพร    โจว
2/8  
5 52714
    เด็กหญิงจิรัชญา    วันนา
2/10  
6 53050
    เด็กหญิงสิรินดา    เทปิน
2/12  
7 53061
    เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทะนะมูล
2/12  
8 52899
    เด็กหญิงธนวรรณ    สุภาชาติ
2/13  
9 53179
    เด็กหญิงอริสรา    บุตรต๊ะ
2/13  
10 52647
    เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ดัมม์
2/8  
11 52549
    เด็กหญิงทัตพิชา    พรหมมา
2/8  
12 52665
    เด็กหญิงพลอยทับทิม    ภูสิริพัฒนานนท์
2/2  
13 52945
    เด็กหญิงปภังกร    กาลันศรีมา
2/3  
14 52654
    เด็กหญิงสุรางค์พิมล    ศรีดอนชัย
2/2  
15 53070
    เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์    ใจตา
2/3  
16 53072
    เด็กหญิงภัทราพร    คำเดช
2/3  
17 52911
    เด็กหญิงดลลดา    ชุมรักษา
2/5  
18 53032
    เด็กชายพุฒิพงค์    พฤกษาอารักษ์
2/6  
19 52977
    เด็กหญิงรัตนากร    สมคิด
2/5  
20 52969
    เด็กหญิงปนัดดา    โสมาศรี
2/5  
21 51943
    เด็กหญิงไม้ผิว    แมบจันทึก
3/9  
22 51937
    เด็กหญิงปาณปวีณ์    สีลาเม
3/9  
23 51935
    เด็กหญิงวรินลดา    เกียรติชวัลรัตน์
3/9  
24 51905
    เด็กหญิงภิชชญา    มงคลพันธ์
3/9  
25 51819
    เด็กหญิงดรุณรัตน์    จันทรตาคำ
3/9  
26 52268
    เด็กหญิงภัทรธิดา    แก้วบุตร
3/4  
27 52090
    เด็กหญิงวรางคณา    เครือลาว
3/4  
28 52084
    เด็กหญิงพิชญาภา    นิลคำ
3/4  
29 52194
    เด็กหญิงชนัญชิดา    เพ็ชรเปี่ยม
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน