โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/13      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพริน นันทะเสน, ครูอาณัตพงษ์ แก้วทา   
สถานที่เรียน :  ตึก13   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:58:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49250
    นางสาวณัฏฐนิช    สุระมิตร
6/13  
2 49642
    นางสาวกฤติยา    ชาวโคกหม้อ
6/13  
3 49679
    นายณัฐภัทร    แก้วประถม
6/13  
4 49730
    เด็กหญิงอังศุมาลิน    พันธ์ผง
6/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน