โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Physics กับ Super Hero      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสายใย ไชยวัณณ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4    วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:57:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50507
    นางสาวรวิสรา    ดวงโปธา
5/15  
2 50765
    นางสาวพรชนัน    เพ็งศรีแสง
5/15  
3 50868
    นางสาวกัญญณัท    เมืองมา
5/15  
4 53248
    นางสาวณัฏฐ์ชนก    โฉมศิริ
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน