โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สารวัตรนักเรียน ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูทวี ฤทธิเดช, ครูธนวัฒน์ ฤทธิเดช, นายทัพไทย ทะลือชัย   
สถานที่เรียน :  อาคาร ส.ป.ย. / แสตนด์เชียร์   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:34:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51585
    น.ส.กันต์กมล    พรมเสน
4/7  
2 51225
    น.ส.เกื้อกานดา    อินทรโสภา
4/11  
3 53598
    น.ส.ณัชชา    ศรีสุนันทา
4/11  
4 53632
    นายสิรวิชญ์    ศรีวงค์
4/11  
5 53853
    น.ส.ณัฐณิชา    คำเย็น
4/11  
6 54080
    น.ส.ศรีกมล    ศิริวงค์
4/11  
7 51435
    น.ส.ปุณณฌา    ชนาพจน์
4/17  
8 50855
    นายอุทัคพงศ์    ซัง
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน