โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:55:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53401
    ด.ญ.จรสจันทร์    คำพิมพ์
1/15  
2 54074
    ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    ปัญญา
1/8  
3 53380
    ด.ญ.ญานภัทร    พันธ์ศรี
1/8  
4 53362
    ด.ญ.เหวินยี    ลี
1/8  
5 54049
    ด.ญ.ณิชชา    ศิริธร
1/6  
6 53452
    ด.ญ.สุตาภัทร    คงประชา
1/5  
7 52831
    เด็กหญิงวิภาวี    แพใหญ่
2/14  
8 52690
    เด็กหญิงภาวศุทธิ    ดอกไม้
2/14  
9 52792
    เด็กหญิงณิชา    ชมไพศาล
2/11  
10 52691
    เด็กหญิงกรกนก    กัลมาพิจิตร
2/11  
11 52778
    เด็กหญิงธัญสินี    นนท์ตา
2/10  
12 52605
    เด็กหญิงวิชาภัสสร์    อนนต์ธนัทกุล
2/10  
13 53181
    เด็กหญิงกัญจ์ชญาน์    วิกัน
2/8  
14 52805
    เด็กหญิงจีรณา    ประสงค์เงิน
2/8  
15 53297
    เด็กชายชวภณ    อุดมศรี
2/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน