โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หมากรุกสากล ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชิต สอาดล้วน, ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   
สถานที่เรียน :  ตึก 10   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:53:07 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51048
    นายภูดิศ    พานอ่อนตา
4/17  
2 53988
    นายปราชญ์    วิลาวัลย์
4/15  
3 51163
    นายเกื้อกูล    ดำรงค์
4/15  
4 51012
    นายชัชพงศ์    สุขอูป
4/7  
5 53627
    นายวรภัทร    ปินชัย
4/6  
6 51555
    นายจารุพัฒน์    ไชยหล้า
4/6  
7 51544
    นายณัฏฐกิตติ์    ไหคำ
4/2  
8 51320
    นายธนดล    ชัยสุรินทร์
4/2  
9 51246
    นายภัทรพงค์    คำวงษ์
4/2  
10 51245
    นายพิชญุตม์    ณ ลำพูน
4/2  
11 51010
    นายปัณณวัฒน์    วงษ์แก้วจันทร์
4/2  
12 50247
    นางสาวศรัญญา    สุสุนทร
5/14  
13 50242
    นางสาวณัฐลิยาน์    สุขสันติ์
5/14  
14 52822
    นายธนัญชัย    เจริญไชย
5/5  
15 50827
    นายปุญญพัฒน์    แสงประสิทธิ์
5/5  
16 50823
    นางสาวสิริขวัญ    นักกรองดี
5/5  
17 50202
    นางสาวพิณเนตรวลี    ดอนใหญ่
5/5  
18 50074
    นางสาวนาราภัทร    พูลสวัสดิ์
5/5  
19 50060
    นายธนันชัย    จินาอิ
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 19 คน