โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  หมากรุกสากล ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวิชิต สอาดล้วน, ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   
สถานที่เรียน :  ตึก 10   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:33:00 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54020
    ด.ช.รามิล    บัญฑิตร์
1/7  
2 54003
    ด.ช.จันผา    รูปขจร
1/7  
3 53679
    ด.ช.ศุภกร    สุรคุปต์
1/7  
4 53537
    ด.ช.จิรัฏฐ์    โหมดเทศน์
1/7  
5 52675
    เด็กหญิงวชรพร    เขียวภา
2/1  
6 52791
    เด็กหญิงแคนดี้    แชน
2/1  
7 52797
    เด็กหญิงนันท์นลิน    ไชยวัณณ์
2/1  
8 52930
    เด็กชายศศิรวิทย์    คีรีรัตน์กมล
2/12  
9 53012
    เด็กชายสยาม    -
2/12  
10 51872
    เด็กชายกันตณัฐ    วังบรรพต
3/8  
11 52132
    เด็กหญิงรัตนาภรณ์    โพธาศรี
3/12  
12 52123
    เด็กชายรณกร    ณ ลำพูน
3/12  
13 52104
    เด็กหญิงธันยนันท์    ขอดแก้ว
3/12  
14 52002
    เด็กหญิงเยาวภา    คีรีคามสุข
3/11  
15 51984
    เด็กหญิงภัสนันท์    ย่างไพบูลย์
3/11  
16 51952
    เด็กชายวรกันต์    ไชยอุปละ
3/11  
17 51914
    เด็กหญิงชญาภา    อังศุพิศุทธิ์
3/11  
18 51805
    เด็กชายธนกฤต    ธนพลดำรงเดช
3/11  
19 51725
    เด็กชายธีรฉัตฎ์    บุญมาปะ
3/11  
20 51978
    เด็กชายนพคุณ    พรมจันทร์
3/8  
21 51931
    เด็กชายจินตเสน    ตรีธนะกิตติ
3/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน