โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เพราะชีวคือชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:16:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53967
    ด.ช.กิติชัญ    วัฒนา
1/15  
2 53837
    ด.ญ.ธัญญลักษณ์​    เจริญธรรม
1/15  
3 53827
    ด.ญ.รวิสรา    ไทยทัตกุล
1/9  
4 53831
    ด.ช.นาวิน    แซ่เตีย
1/8  
5 53361
    ด.ญ.กุลกานต์    สุดเสน่ห์
1/8  
6 53448
    ด.ญ.ธีราภรณ์    มีแก้ว
1/5  
7 53438
    ด.ญ.ชนิดาภา    ดวงแก้ว
1/5  
8 52642
    เด็กหญิงวีร์รดา    แก้วกันใจ
2/9  
9 54075
    ด.ช.ธนัท    วงศ์อ้าย
2/3  
10 52570
    เด็กหญิงณิชกานต์    มีชัย
2/10  
11 52596
    เด็กหญิงกันฐ์ฤทัย    ประทุมเทา
2/10  
12 52603
    เด็กหญิงปิญชาน์    ผลรัตนไพบูลย์
2/10  
13 52752
    เด็กหญิงทักษอร    พิมพ์สมาน
2/10  
14 52804
    เด็กหญิงปัณฑา    บัวเสน
2/10  
15 52415
    เด็กหญิงปิยาภรณ์    สมสงวน
3/3  
16 52279
    เด็กหญิงบริชญา    ศิริวุฒิ
3/3  
17 52392
    เด็กชายสิวดล    เครือมูล
3/3  
18 51964
    เด็กชายชญานนท์    พรหมชัยยะ
3/8  
19 52225
    เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ค้าข้าว
3/7  
20 52037
    เด็กหญิงธนัชพร    ทิพย์ประยูร
3/7  
21 52406
    เด็กชายนิพิธพนธ์    ยี่ลังกา
3/3  
22 52003
    เด็กหญิงรินรดา    สิทธิตัน
3/7  
23 51730
    เด็กหญิงภัควลัญช์    ปัญญา
3/7  
24 52034
    เด็กหญิงวรินทร์ทิรา    กันธิยะ
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน