โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Butterfly effect "ผีเสื้อขยับปีก"      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ ร้อยตรี ยนตรการ จินะคำปา , นางพิกุล บำเรอจิตต์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 6   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:41:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53484
    ด.ญ.ปณาลี    เมืองใหม่
1/14  
2 53870
    ด.ช.สิรภพ    นรินทร์
1/4  
3 54082
    ด.ญ.ธิติยา    อดิเรก
1/4  
4 53648
    ด.ช.กฤตธัช    ชื่นสมบัติ
1/7  
5 53818
    ด.ช.ภูมิระพี    โยธาราษฎร์
1/8  
6 53544
    ด.ช.วรธน    โตสิงหราช
1/9  
7 53656
    ด.ช.คณิชพงศ์    ธนัยนพรัตน์
1/9  
8 53501
    ด.ญ.ปาณิสรา    พรหมลือชัย
1/11  
9 53960
    ด.ญ.พัทธนันท์    ศรีภิรมย์
1/11  
10 54030
    ด.ญ.ธีริศรา    คุณยศยิ่ง
1/11  
11 53325
    ด.ช.ปพนสรรค์    เจนคิด
1/13  
12 53335
    ด.ช.ภูดิศ    ตันสุวรรณ
1/13  
13 52589
    เด็กชายอธิชนม์    คำตั๋น
2/10  
14 52607
    เด็กชายกรภัทร์    เพ็งหิรัญ
2/10  
15 52620
    เด็กหญิงกัญณรัศศ์    จอมสืบ
2/10  
16 52622
    เด็กหญิงพงศ์ภรณ์    ไชยปัญญา
2/10  
17 52648
    เด็กชายปิติณัฎฐ์    บุญวรณ์
2/10  
18 52966
    เด็กหญิงกุญภินัฐ    พรหมรินทร์
2/12  
19 52998
    เด็กหญิงอัญชลีพร    บุญสม
2/12  
20 53290
    เด็กหญิงวีรดา    อัศวบุญนำ
2/12  
21 51975
    เด็กหญิงปรมาพร    มูลสมบัติ
3/10  
22 52022
    เด็กหญิงสรัลชนาพร    ศรีเดช
3/7  
23 51817
    เด็กหญิงชญาพัชร    ใหม่ดี
3/8  
24 51815
    เด็กหญิงฐิติกาญจน์    บริรักษ์
3/10  
25 51868
    เด็กหญิงอรณิชา    ใจแก้ว
3/10  
26 52508
    เด็กหญิงนันท์นภัส    รัตนวรรณ์
3/13  
27 52240
    เด็กหญิงณัชชา    ฮาวคำฟู
3/13  
28 51869
    เด็กหญิงชนมณี    ผาสุก
3/10  
29 52192
    เด็กหญิงดารา    จองทุน
3/13  
30 52238
    เด็กหญิงชมภูภูพิงค์    พุทธอารีย์วงศ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน