โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/11      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางสาวชลดา สุมา, นายกุลชาติ ชัยมงคล   
สถานที่เรียน :  1328   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:40:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49216
    นางสาวโยธกาญจน์    ทะนันไชย
6/11  
2 52402
    นายอินทนนท์    ใจวงค์
6/11  
3 52425
    นางสาวภคพร    อุตระแจ้
6/11  
4 52435
    นายพิจเศษฎ์    ทานาราช
6/11  
5 52447
    นางสาวญาณิณ    ปินตา
6/11  
6 52450
    นางสาวอนันดา    ชัยมงคล
6/11  
7 52458
    นางสาวณัฐณิชา    ปันทสกุลชัย
6/11  
8 52489
    นางสาวปิยลักษณ์    ฤทัยงามยิ่ง
6/11  
9 52490
    นางสาวนริศรา    คล้ายวงศ์
6/11  
10 52337
    นางสาวรัชดาภรณ์    ชัยชมภู
6/11  
11 52332
    นายสิทธิศักดิ์    สุทธิ
6/11  
12 51844
    นางสาวศุภาพิชญ์    ยันตรีสิงห์
6/11  
13 49233
    นางสาวฐิตารีย์    ออมสิน
6/11  
14 49257
    นางสาวบัวชมพู    หลวงยศ
6/11  
15 49283
    นางสาวญาณิสา    ยอดสอน
6/11  
16 49569
    นายพิชญะ    จรรยาโชติณรงค์
6/11  
17 49703
    นายเพชรพัณณาศีส    น้อยนางจม
6/11  
18 49940
    นางสาวนฤภร    ไชยเวียงแก้ว
6/11  
19 49943
    นางสาววรินทร์ฑิรา    ทองคำ
6/11  
20 51831
    นางสาวภัคกิรณา    กันทาทอง
6/11  
21 52491
    นางสาวพิชญ์สินี    แว่นจันทร์
6/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน