โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/1      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล   
สถานที่เรียน :     วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:39:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49174
    นางสาวปัถยา    ชูสุวรรณ
6/1  
2 51850
    นางสาวศุภิสรา    พรหมวิจิต
6/1  
3 51741
    นางสาวจิราพรรณ    สิงห์แก้ว
6/1  
4 51713
    นางสาวอาริษา    ปิงยศ
6/1  
5 51711
    นายฌามา    วจนชัย
6/1  
6 49850
    นางสาวณัฐวดี    พิละกัญทา
6/1  
7 49816
    นางสาวพิมพกานต์    ปาลี
6/1  
8 49809
    นางสาวพิมลพรรณ    กันธิยะ
6/1  
9 49707
    นางสาวพิมพ์พจี    วิบุลกิติ์
6/1  
10 49677
    นางสาวชุณหกาญจน์    แก้วมูล
6/1  
11 49674
    นางสาวศศิวิมล    ไชยประภา
6/1  
12 49639
    นางสาวกัญญาณัฐ    จักสี
6/1  
13 49620
    นางสาวชาลิสา    วงค์ติ๊บ
6/1  
14 49579
    นางสาวรมิตา    ธูปทอง
6/1  
15 49337
    นางสาวชญาดา    เลิศสงคราม
6/1  
16 49264
    นางสาวกมลภัทร    ทิดี
6/1  
17 49197
    นายนฤพน    มาออน
6/1  
18 52519
    นางสาวสิรภัทร    คำมุง
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน