โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุม ส่งเสริมวิชาการ ม.6/10      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์, ครูสุชาติ รัตนธรรม, ครูนุจารี สุขีเมฆ   
สถานที่เรียน :  หอประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:37:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49193
    นางสาวธีราภรณ์    ศรีอินทร์
6/10  
2 52361
    นางสาวปานนะโมส์    แต้สุริยะเจริญกุล
6/10  
3 52366
    นางสาวนวกมล    ไชยมูล
6/10  
4 52371
    นางสาววรันธร    ลุนละวัน
6/10  
5 52376
    นางสาวปราญชลี    รินสินจ้อย
6/10  
6 52382
    นายอนุพงษ์    กระดี่
6/10  
7 52387
    นางสาวกิตติวรรณ    เลขาวิจิตร์
6/10  
8 52393
    นางสาวธีริศรา    คิดรอบ
6/10  
9 52427
    นางสาวสุดฟ้า    บุญตวย
6/10  
10 52353
    นายศุภกิตต์    ปัญญา
6/10  
11 52347
    นางสาวสุชัญญา    สุริโยดร
6/10  
12 52342
    นางสาวธวัลรัตน์    เกื้อคีรี
6/10  
13 49240
    นางสาวณิชาปวีณ์    วงศ์สวย
6/10  
14 49504
    นางสาวชนกนันท์    ใจกล้า
6/10  
15 49672
    นางสาวกนกพิชญ์    ชัยชมภู
6/10  
16 49819
    นายอภิรักษ์    กมล
6/10  
17 52282
    นายภัทรพี    ทองก้อน
6/10  
18 52314
    นางสาวศศิกานต์    สินสุพรรณ์
6/10  
19 52324
    นายสรวิชญ์    ปานเพ็ชร์
6/10  
20 52340
    นางสาวณิชา    กิจพิทักษ์
6/10  
21 52433
    นางสาวอรวี    ยะปาละ
6/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน