โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/5      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูจริณญา นามวงค์, ครูเทวิน มูลวรรณ์   
สถานที่เรียน :     วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:36:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49149
    นางสาวณิชาพัชร    วงศ์เทพเตียน
6/5  
2 51787
    นางสาวอัยมี่    มะหะหมัด
6/5  
3 51789
    นายณัฐวัฒน์    หันพนัส
6/5  
4 51790
    นายตฤษนันท์    แปงมูล
6/5  
5 51800
    นางสาวชนาพร    จันทรยุทธ
6/5  
6 51828
    นายเปรมปรีดิ์    สืบทายาท
6/5  
7 51846
    นายวีระศักดิ์    ฮ้อยตะคุ
6/5  
8 51891
    นางสาวสวรส    สุวรรณคูหา
6/5  
9 51892
    นางสาวเบญญาภา    แสนมี
6/5  
10 51920
    นางสาวนภสร    กุนาสิงห์
6/5  
11 51940
    นางสาวฐิตาภา    เขียวอ่อน
6/5  
12 51941
    นางสาวธัญสุดา    แซ่ลี้
6/5  
13 51786
    นายภูรินทร์    เรือนแก้ว
6/5  
14 51743
    นายนวพล    สมเรือง
6/5  
15 49153
    นางสาวดารุณี    อินวงค์
6/5  
16 49154
    นางสาวชนินาถ    แก้ววงค์วาน
6/5  
17 49176
    นายชัยพงษ์    คำเผ่า
6/5  
18 49204
    เด็กหญิงชิดชนก    ธนิกกุล
6/5  
19 49248
    นางสาวอ้อมใจ    ลุงจาย
6/5  
20 49290
    นางสาวเมธาวดี    -
6/5  
21 49330
    นางสาวจิดาภา    ปามา
6/5  
22 49685
    นางสาวจรรษณี    คะละภู
6/5  
23 49810
    นางสาวพันธกานต์    กันทะนันท์
6/5  
24 49913
    นายสิรภพ    วังมูล
6/5  
25 51714
    นางสาวจิรภัทร    อุปนันชัย
6/5  
26 51993
    นางสาวธวัลรัตน์    บุญเป็ง
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน