โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน ม.3      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก   
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน ชั้น 1 อาคาร 10   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:35:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52118
    เด็กหญิงลลิตา    เทพแปง
3/6  
2 51807
    เด็กชายทินภัทร    สุนันธไชย
3/8  
3 51814
    เด็กหญิงชญาน์นันท์    ตาสัก
3/8  
4 51945
    เด็กหญิงญาณิศา    สาธรรม
3/10  
5 52231
    เด็กหญิงภัทริกา    ทิศหล้า
3/10  
6 51861
    เด็กชายปารมี    ดูแก้ว
3/11  
7 52399
    เด็กหญิงกมลา    งัวผะ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน