โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย)      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูกวิน นวลแก้ว   
สถานที่เรียน :  เรือนแก้ว (ชั้น2)   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:37:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51561
    น.ส.สุภาวิกา    นันทสุวรรณ
4/14  
2 51325
    น.ส.ฝนเงิน    ใจปินตา
4/2  
3 51618
    น.ส.นิรชา    พิทักษ์
4/5  
4 51144
    น.ส.เบญญาภา    ชำนาญยา
4/6  
5 51537
    น.ส.สุธานาถ    เสาร์แก้ว
4/10  
6 53876
    น.ส.จุฑาทิพย์    อำภัย
4/10  
7 54000
    น.ส.พัชรินทร์    แซ่หลี่
4/10  
8 51340
    น.ส.สิรีธร    ศิริรัตน์
4/12  
9 51079
    น.ส.นัฐฐยา    สง่าพจนากุล
4/14  
10 50894
    นางสาวนพภัสสร    ประกัตฐโกมล
5/15  
11 50737
    นายญาณวุฒิ    ยาวุฒิ
5/15  
12 50650
    นายสุขพิเชฐ    ธีรวิศาล
5/15  
13 50004
    นางสาวณัฎฐริณีย์    ชัยบุตร
5/15  
14 50735
    นางสาวรจนพรรณ    ฉาวเกียรติ
5/6  
15 50652
    นายอัศวิน    ชีวะพันธ์สมพงษ์
5/7  
16 50091
    นางสาวณิชากร    องคุลี
5/10  
17 52684
    นางสาวณัฐธยาน์    สิงห์สันต์
5/10  
18 50204
    นายวัชรมน    วิรุฬห์วงศ์
5/12  
19 50341
    นายศุภกฤต    มูลละ
5/12  
20 50829
    นางสาวธนัญญา    โพธิคำ
5/13  
21 50016
    นางสาวณิชาภัทร    ชัยคำ
5/14  
22 50039
    นางสาวทิฆัมพร    มูลสุวรรณ
5/14  
23 50089
    นางสาวณิชกานต์    จันทร์พุธ
5/14  
24 50055
    นางสาวชลธิชา    ไชยวุฒิ
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน