โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/15      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพัชรินทร์ อู่ทอง , ครูนันทิตา รัตนธรรม   
สถานที่เรียน :     วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:39:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49211
    นายมงคล    เสาร์หมื่น
6/15  
2 49724
    นางสาวชาลิษา    กันทะวงค์
6/15  
3 49891
    นางสาวประภาสิริ    พรมปัญญา
6/15  
4 49910
    นางสาวณัฏฐณิชา    รัตนกมลรัตน์
6/15  
5 51799
    นางสาวนิชาดา    คะเนะโกะ
6/15  
6 51923
    นายชิษณุพงศ์    ด้วงกระยอม
6/15  
7 52308
    นายพชร    ตันวุฒิ
6/15  
8 52320
    นางสาวปณาลี    เรือนก้อน
6/15  
9 52326
    นายวรวัฒน์    หอมนาน
6/15  
10 49658
    นางสาวธมลวรรณ    ผุยผัน
6/15  
11 49632
    นางสาวอธิชา    เตจ๊ะราษฎร์
6/15  
12 49223
    นางสาวณิชาลักษณ์    ทนันชัย
6/15  
13 49255
    นางสาวอารยา    กมล
6/15  
14 49286
    นางสาวยศวดี    ลิขิตอำไพ
6/15  
15 49304
    นายชญาณภัทร    สกุลศิลปกร
6/15  
16 49333
    นางสาวปรางฉัตร    อินทะศักดิ์
6/15  
17 49539
    นางสาวณัฏฐณิชา    เสมอใจ
6/15  
18 49582
    นางสาวชนิดาภา    ดวงพันธ์
6/15  
19 49589
    นางสาวชลธิศา    ซาซากิ
6/15  
20 52509
    นายธนวัฒน์    พัตรากุล
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน