โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/9      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์,นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ   
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/9   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:04:04 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49209
    นางสาวแพรวา    คิดไชย
6/9  
2 52316
    นางสาวลัญฉกร    เรืองสิทธิพลกุล
6/9  
3 52333
    นางสาวญาณิศา    สิงหราช
6/9  
4 52334
    นางสาวสุชัญญา    สุวรรณเดช
6/9  
5 52374
    นางสาววิชญาพร    ธัมทิง
6/9  
6 52375
    นางสาวนิชชิมา    บุญขวัญ
6/9  
7 52429
    นางสาวกัลยา    นรินทร์วงษ์
6/9  
8 52431
    นางสาวสุปรียา    มาลัย
6/9  
9 52451
    นางสาวณัชภัค    อินทจักร
6/9  
10 52461
    นางสาวปรีณาพรรณ    ขันแก้ว
6/9  
11 52310
    เด็กหญิงปิยธิดา    ญาติฝูง
6/9  
12 49963
    นางสาวนันท์นภัส    จันทร์หอม
6/9  
13 49584
    นางสาวพิมพ์นภัส    ละไม
6/9  
14 49702
    นางสาวสุพันธ์ธีรา    มนต์ตรีกุศล
6/9  
15 49725
    นางสาวปิยนุช    แก้วคำ
6/9  
16 49750
    นางสาวอภิชญา    ปัญญา
6/9  
17 49758
    นางสาวศิรภัสสร    ผ่องแล
6/9  
18 49759
    นางสาวภัทราภรณ์    เฟืองย้อย
6/9  
19 49823
    นางสาวจีราวรรณ    ดวงไทย
6/9  
20 49899
    นางสาวศุภากร    แมนเมธี
6/9  
21 49905
    นางสาวกฤษฏิ์จิรัฎฐ์    ทุนกิจใจ
6/9  
22 52501
    นางสาวรัตนาภรณ์    ศิลปเจริญ
6/9  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน