โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ผกท.อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์   
สถานที่เรียน :  ใต้ถุนอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:38:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53865
    นายกัญจน์    พยุงกรรณิกา
4/17  
2 50950
    นายกนกภูมิ    สุวรรณกุล
4/17  
3 51479
    นายกวีวัฒน์    ปัญญาโน
4/15  
4 51240
    นายกฤชณัท    ปัญญาเรือง
4/13  
5 51199
    นายกฤตวัฒน์    เทพนวล
4/9  
6 51073
    นายกนกพล    วันลา
4/8  
7 51556
    นายกรินทร์    แซ่ลี
4/5  
8 51571
    นายก่อเกื้อ    ระเด่นอาหมัด
4/3  
9 51036
    นายกวีวัธน์    นากาโอะ
4/3  
10 54010
    นายกฤตภาส    พรหมมา
4/2  
11 51286
    นายกันตินันท์    คำใส
4/2  
12 51089
    นายกฤติน    เสนีวงค์
4/2  
13 50206
    นายกฤต    มณีวงศ์
5/8  
14 50510
    นายกฤตภาส    สุพรรณกุล
5/6  
15 50238
    นายกันต์ธีร์    ดวงมณี
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน