โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Netflixism and the Life Matter      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพรดา มรรคผล, ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล   
สถานที่เรียน :     วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:59:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53778
    ด.ช.ธณพงศ์    พลศิริ
1/12  
2 53824
    ด.ญ.วิสุทธิดา    สุภาษี
1/1  
3 53425
    ด.ช.ธีรภัทร    จันทร์ต๊ะ
1/15  
4 53340
    ด.ญ.วราลี    มุ่งดี
1/4  
5 54040
    ด.ช.เบญจภูมิ    โค้วตระกูล
1/4  
6 53727
    ด.ญ.ปพิชญา    ทองอร
1/7  
7 53844
    ด.ญ.อชิรญา    เจนธนานันท์
1/7  
8 52598
    เด็กชายพีรวิชญ์    ใจช่วย
2/14  
9 52711
    เด็กหญิงโสรยา    ลำสอนจิตต์
2/14  
10 52781
    เด็กชายศรัณย์พัทธ์    ประกาศิตสีมา
2/14  
11 52789
    เด็กหญิงชิโนรส    ชินสนธิกุล
2/14  
12 52845
    เด็กหญิงไทยสยาม    คาสปา
2/14  
13 52586
    เด็กชายณัฐดนย์    ปัญญาแม
2/9  
14 53254
    เด็กหญิงฐิตารีย์    สุนทรศิลป์
2/10  
15 52756
    เด็กหญิงนฤภร    ชมภูทอง
2/10  
16 52579
    เด็กหญิงฐิติวรดา    ตานะ
2/9  
17 52611
    เด็กหญิงลมัทณา    ศรีธนูชัย
2/9  
18 52990
    เด็กหญิงพิชญ์นาฎ    ไชยเทพ
2/7  
19 52881
    เด็กหญิงสุพิชญา    สุวรรณ
2/7  
20 52772
    เด็กหญิงชนัญชิดา    เจนธนานันท์
2/7  
21 52729
    เด็กหญิงวรนัน    เผ่าศรีศรจิตต์
2/7  
22 52556
    เด็กหญิงปวิชญาดา    ปิงใจ
2/7  
23 52718
    เด็กหญิงพิชญา    พิทักษ์
2/9  
24 52724
    เด็กชายณัฐวุฒิ    ขาวคม
2/9  
25 52803
    เด็กชายจิรวศิน    พรหมมินทร์
2/9  
26 52593
    เด็กหญิงภัทราพร    ธิโนชัย
2/10  
27 52728
    เด็กหญิงศตพร    สมหวาน
2/10  
28 51721
    เด็กหญิงสาลี่    ธรรมรัตนพงษ์
3/10  
29 51813
    เด็กหญิงปทิตตา    อินต๊ะจา
3/10  
30 51910
    เด็กชายบุญรักษา    ข่มอาวุธ
3/10  
31 52013
    เด็กหญิงณัฏฐิกา    แก้วมณี
3/12  
32 52092
    เด็กชายธีรเมธ    อินเป็ง
3/12  
33 52093
    เด็กหญิงสุกฤตา    วงค์สวัสดิ์
3/12  
34 51835
    เด็กชายกันตภณ    ปิยะกุลไชย
3/2  
35 51692
    เด็กหญิงปภิชญา    ลีลานุช
3/10  
36 51690
    เด็กหญิงนัทธชยา    ทวยหาญรักษา
3/10  
37 51727
    เด็กชายธนะสิทธิ์    อินทิสอน
3/2  
38 51735
    เด็กหญิงลักษิกา    ท้าวเขื่อน
3/2  
39 51771
    เด็กหญิงพิมพ์มาดา    อ่อนพันธ์
3/2  
40 51772
    เด็กชายปวีร์    ศรีคำภา
3/2  
41 51822
    เด็กหญิงจันจิรา    นันทชัย
3/2  
42 51856
    เด็กหญิงพิชญาภา    ปาวิชัย
3/2  
43 51913
    เด็กหญิงวิรัลพัชร    เมกูโระ
3/2  
44 51917
    เด็กชายณฐนัท    ตันสงวน
3/2  
45 51930
    เด็กหญิงนวพร    พรเมืองแก้ว
3/2  
46 51971
    เด็กชายชัชนันท์    ปัญญาโรจน์
3/2  
47 51986
    เด็กหญิงธนัญชนก    เยาวโสภา
3/2  
48 52412
    เด็กชายธัชธา    หอมใจ
3/2  
49 52018
    เด็กชายณภัทร    จีนาราช
3/7  
50 51739
    เด็กหญิงกิรณา    ทาพันธ์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน