โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เยาวชนคุณธรรม      ระดับชั้น  : ม. 1
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนฤมล ดวงสร้อย ,นางสาวปุญญิสา อายุยืน   
สถานที่เรียน :  อาคาร สปย   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:58:26 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน