โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  STEAM4Fun      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์   
สถานที่เรียน :  Fabrication Lab + On Line   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:36:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53211
    นายธนพงศ์    เกี๋ยงตาล
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน