โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Basketball (บาสเกตบอล)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล , นายวัชรพงษ์ ธนันศรี   
สถานที่เรียน :  ยุพราชรังสรรค์   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:29:44 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53479
    ด.ช.จงรักษ์    ลุงปัน
1/9  
2 53365
    ด.ญ.กวินธิดา    สุขแก้ว
1/7  
3 54056
    ด.ญ.กฤษณา    เสริมศักดิ์
1/7  
4 53422
    ด.ช.ภูมิภากร    ทิวรรณา
1/8  
5 53731
    ด.ช.อิศราภาคย์    โนนทอง
1/8  
6 53825
    ด.ญ.กานต์พิชชา    คงบรรทัด
1/8  
7 53466
    ด.ญ.ชนิดาภา    คำนิมิตร
1/9  
8 53665
    ด.ช.ธนเทพ    ทำเสาร์มูล
1/3  
9 53483
    ด.ช.ธราเทพ    โกสลากร
1/9  
10 53750
    ด.ช.อดิศร    ทะนาวา
1/9  
11 53763
    ด.ช.เศรษฐบุศย์    ศรีวงสาย
1/9  
12 53954
    ด.ช.ปัณณ์    วจนานนท์
1/9  
13 53986
    ด.ช.ณภัทร    เวชชากุล
1/9  
14 53779
    ด.ช.พชรพล    ยอดคำลือ
1/10  
15 53895
    ด.ญ.กรกนก    วงค์กา
1/12  
16 53458
    ด.ช.อัครินทร์    สรดา
1/15  
17 53502
    ด.ช.ปูรณ์วริทธิ์    หงสกุล
1/4  
18 53014
    เด็กชายณัฐภัทร    รูโอ
2/3  
19 53754
    ด.ญ.พัชรกันย์    ปินตา
2/9  
20 52685
    เด็กชายชนกันต์    มหาวงษ์
2/11  
21 52888
    เด็กชายวรวิทย์    จินะทอง
2/13  
22 53109
    เด็กชายตะวัน    หลิน
2/13  
23 52554
    เด็กชายเตชิต    รัตนวรรณี
2/11  
24 53042
    เด็กชายกรวิชญ์    บุญธิ
2/10  
25 52782
    เด็กหญิงวรรณศิลป์    แชโต
2/9  
26 52770
    เด็กชายเอกภวิษย์    สันบุญเป็ง
2/9  
27 52730
    เด็กชายชยกร    วิบุลกิติ์
2/9  
28 52601
    เด็กชายณัฐวุฒิ    นิธิอุดมฤทธิ์
2/9  
29 53082
    เด็กชายพงค์สกุล    โพนทัน
2/3  
30 52628
    เด็กชายนนทพัฒน    วงษ์กล่ำ
2/11  
31 52140
    เด็กหญิงวนิดา    พรมใบลา
3/12  
32 52127
    เด็กชายรามิล    อภิวงค์
3/3  
33 52278
    เด็กชายปภัทรชาติ    ศรีเมฆ
3/3  
34 52295
    เด็กชายภูมิรพี    สุวรรณะ
3/3  
35 51806
    เด็กชายเตชินท์    เสาร์ทอน
3/11  
36 51836
    เด็กชายรัชชานนท์    สอประดิษฐ์
3/11  
37 51860
    เด็กชายสุธี    แลเฌอร์
3/11  
38 52256
    เด็กชายธีรภัทร    ปัญญาเลิศ
3/12  
39 52162
    เด็กหญิงอัจฉรารัศ    เทพรักษา
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 39 คน