โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ท่องเที่ยวจีน      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูบานเย็น ฤทธิไตรภพ , ครูอมรพรรณ มูลหล้า   
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 ห้องศูนย์ภาษาจีน   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:28:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51376
    น.ส.รวินท์นิภา    ธงนาค
4/17  
2 50920
    น.ส.พิมพ์พลอย    คันธวงค์
4/14  
3 53821
    น.ส.สฐิริศา    ผุดผ่อง
4/13  
4 53711
    น.ส.ชวิศา    ยอดดอนไพร
4/13  
5 51040
    น.ส.สสิมา    จันทร์ศิริ
4/11  
6 51184
    น.ส.อภิญญา    อินปั๋น
4/10  
7 51354
    น.ส.พัฒน์นรี    ใจแข็ง
4/7  
8 51351
    น.ส.ลภัสรดา    แก้วฟุ่น
4/7  
9 51197
    น.ส.อภิชญา    ท่างาม
4/7  
10 51060
    น.ส.ดลพร    ผ่องพันธ์
4/7  
11 54002
    น.ส.นราพร    มั่งไธสง
4/6  
12 50932
    น.ส.ณิชาภัทร    อาสาหม้อ
4/14  
13 51180
    น.ส.ชนกนันท์    กตัญญู
4/14  
14 51243
    น.ส.ชนัดดา    ทวีผล
4/17  
15 54036
    น.ส.กนกพร    ดวงแสง
4/14  
16 54015
    น.ส.วรวลัญช์    เจริญศรี
4/14  
17 51633
    น.ส.ณัฐมล    มีฉลาด
4/14  
18 51579
    น.ส.ธนัชพร    ไชยยอง
4/14  
19 51503
    น.ส.เณรี    สุยะใหญ่
4/14  
20 51398
    น.ส.วรชานันท์    กียะกูล
4/14  
21 51345
    น.ส.ภัทรมล    เรืองภูมิ
4/14  
22 51300
    น.ส.กนกวรรณ    อุดมวิชัยกร
4/14  
23 51260
    น.ส.อรณิชา    สงวนพงษ์
4/14  
24 53855
    น.ส.ชนัญชิตา    ตุงคำ
4/6  
25 53590
    น.ส.นันท์นภัส    กาศกุล
4/6  
26 51293
    น.ส.ณิชา    ชัยเลิศ
4/3  
27 51263
    น.ส.ช่อผกา    ทาเปียง
4/3  
28 51024
    น.ส.ภรณ์พันธุ์    ทองอ่ำ
4/3  
29 51651
    น.ส.วริศรา    มั่นคง
4/2  
30 51238
    น.ส.วิกานดา    จงทวีไพโรจน์
4/2  
31 51118
    น.ส.กมลนาถ    พงษ์สุวรรณ
4/2  
32 51116
    น.ส.ณัฐณาจน์    นามบุตร
4/2  
33 51041
    น.ส.อัญชนา    กันธวงค์
4/2  
34 50925
    น.ส.พัชรสิริ    คงเพ็ช
4/2  
35 51290
    น.ส.อภิชยา    พานิชการ
4/1  
36 51577
    น.ส.กันตา    ขันธะชมภู
4/3  
37 51680
    น.ส.ธัญวรัตม์    แก้วมณี
4/3  
38 51510
    น.ส.ชาลิสา    เมฆวงค์
4/6  
39 51509
    น.ส.คาโย้    โอะคุ
4/6  
40 51470
    น.ส.ธมกร    มูลแขม
4/6  
41 51146
    น.ส.จรัสศรี    หัตถวาศรี
4/6  
42 53902
    น.ส.นิภาพร    ระทอ
4/5  
43 53879
    น.ส.รัตนาวดี    เช้าโต
4/5  
44 53830
    น.ส.อิสริยา    อุตชมภู
4/5  
45 53801
    น.ส.ปุณยนุช    เหน่คำ
4/5  
46 53674
    น.ส.กุลภรณ์    ชาญโสภณ
4/5  
47 51578
    น.ส.ชลิตา    ใจเป็ง
4/5  
48 51176
    น.ส.มานาพร    กันธิพันธิ์
4/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 48 คน