โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ฝึกสมองประลองปัญญา      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ คงบรรทัด   
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 วชิรดารา   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:27:09 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50923
    นายภูเบศ    รัตนวรรณี
4/5  
2 51160
    นายกิตติพัทธ์    พงศ์พรรณสาร
4/5  
3 51187
    นายธราธร    หิรัญบดินทร์
4/5  
4 51207
    นายนนทนันท์    หินมาลัย
4/5  
5 51588
    นายธีรภัทร์    พรมศรทัย
4/5  
6 53684
    นายราชพฤกษ์    มลิวงค์
4/5  
7 54100
    น.ส.พลอยแพรวา    หาญกล้า
4/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน