โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาไทยไขขาน      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ฐปกร ศิลาพรรณ, นุจารี สุขดีเมฆ   
สถานที่เรียน :  อาคาร8 ห้อง 823   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:25:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51203
    น.ส.วรกานต์    มณีลดา
4/16  
2 50492
    นายรัตน์สมันต์    สุขวิวัฒน์พงศ์
5/4  
3 50655
    นายเอกอัมรินทร์    จิตต์มั่น
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน