โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  แสนเบิกบานอ่านปันสุข      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุดกลาง อาคาร 9 ชั้น 2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:29:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน