โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บำเพ็ญประโยชน์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูมาติกา กันต์กวี   
สถานที่เรียน :  โดม7-8   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:49:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51677
    นายก้องเกียรติ    เอียการนา
4/15  
2 51270
    นายธีรวัฒน์    สุรินทร์
4/15  
3 51301
    นายกฤตเมธ    ชูสุวรรณ
4/13  
4 54073
    นายภูริเดช    ตั๋นแก้ว
4/12  
5 53657
    นายณัฐนนท์     ศศิธร
4/12  
6 51420
    นายพอเพียง    แสงคำเฉลียง
4/12  
7 51201
    นายฉัตรพัฒน์    ถิ่นจอม
4/12  
8 51170
    นายภูชิต    ยี่หว่า
4/11  
9 51288
    นายธีรวุฒิ    สุรินทร์
4/10  
10 50935
    นายโชติภัทร    ช่างสม
4/10  
11 51121
    นายภูมินทร์    แสนแปง
4/3  
12 51304
    นายณัฐชนน    ปิมปานะ
4/1  
13 50256
    นางสาวสุทธิดา    ชุนหชา
5/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน