โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมประวัติศาสตร์ล้านนา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางยุพิน บัวลาแก้ว , นายอภิภูมิ เปลียวปลอด   
สถานที่เรียน :  อาคาร 5   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:19:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53697
    ด.ช.รณยุทธ    วงศ์จีโน
1/13  
2 53319
    ด.ญ.กัลยกร    กิ่งแก้ว
1/12  
3 53334
    ด.ญ.ปวริศา    คันใจ
1/12  
4 53404
    ด.ญ.ณัทธมนต์    ศรีพิฑูรย์
1/12  
5 53439
    ด.ช.ชินาธิป    ขอกั้นกลาง
1/12  
6 53506
    ด.ญ.พิมพ์ทิชา    โยธา
1/12  
7 53531
    ด.ช.ปรัตถกร    ศรีรักษา
1/12  
8 54051
    ด.ญ.พิชญาภา    วิเศษคุณ
1/12  
9 54088
    ด.ญ.กฤษญาภัค    จันต๊ะดุก
1/12  
10 53421
    ด.ช.วีราวรรธนุ์    กันธิพันธ์
1/13  
11 53433
    ด.ญ.วิภาวัลย์    จินโนวาส
1/13  
12 53518
    ด.ช.ศุภวิชญ์    เมืองมูล
1/10  
13 53542
    ด.ช.ทักษ์ดนัย    สุมา
1/9  
14 53934
    ด.ช.ภัทรพล    นามวรรณ์
1/6  
15 53958
    ด.ช.กฤตกร    ภักดีวงศ์
1/5  
16 53771
    ด.ช.พิพัฒน์พล    พ่วงพี
1/3  
17 53015
    เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์    ยันต์วิเศษ
2/13  
18 53017
    เด็กชายธนพนธ์    พรมใจดี
2/13  
19 53091
    เด็กชายธนกฤต    ใจทิมา
2/13  
20 53300
    เด็กชายภูมิเมธัส    บริบูรณ์ทรัพย์
2/13  
21 52907
    เด็กชายนิชคุณ    เต๋ติยะ
2/4  
22 52280
    เด็กชายวันไชย    ขันมั่น
3/13  
23 52293
    เด็กชายวิวิศน์    ลำจวน
3/13  
24 52477
    เด็กชายภราได    นิลวรรณ
3/13  
25 52195
    เด็กชายแทนธรรม    ลิ้มสวัสดิ์
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน