โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YRC Zero Wase      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูชลธิชา พิกุลวรชัย   
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:44:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50093
    นางสาวณัฐธิดา    กาลันสีมา
5/15  
2 50119
    นางสาวกชพร    เม็งเงิน
5/15  
3 53218
    นางสาวนรินทิพย์    นันธิ
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 คน