โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กิจกรรม Crossword Puzzle มหาสนุก      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนิต วงค์ทอง   
สถานที่เรียน :  ห้องพักครูภาษาอังกฤษ อาคาร 226   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:12:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53675
    น.ส.ธัญญารักษ์    ตูเปี่ยง
4/17  
2 50938
    นายธีรฉัตร    สืบสวน
4/8  
3 51155
    น.ส.ชนาพร    สายทอง
4/10  
4 51339
    น.ส.พรชนก    เชียงพรหม
4/11  
5 51648
    น.ส.กุลธิดา    นาธรรมเจริญ
4/11  
6 51647
    น.ส.อโณชา    ผิวทองงาม
4/13  
7 50929
    นายธเนศ    โรจน์ฤดากร
4/14  
8 53782
    น.ส.พิชญา    พูดซื่อ
4/14  
9 53588
    น.ส.ปุญญวรี    ศรีจอมทอง
4/17  
10 53845
    น.ส.กนกพิชญ์    มิตรสาธิต
4/5  
11 51615
    นายนราวิชญ์    คำไฝ
4/5  
12 50582
    นางสาวปรัชญาภา    ทรัพย์มี
5/14  
13 52659
    นางสาวธนัชพร    โนจิต
5/1  
14 52683
    นางสาววรัชยา    สายสืบ
5/1  
15 50471
    นางสาวอภิชณัฎฐ์    เขตสุวรรณ์
5/7  
16 50550
    นางสาวมณฑกานต์    จิวเจริญ
5/7  
17 53128
    นายธานัท    ทองละมัย
5/10  
18 50503
    นายภคพล    ก้อนแก้ว
5/11  
19 50115
    นางสาวชญาฎา    พิมพ์ทรัพย์
5/12  
20 50203
    นางสาวภัทรวดี    พรมพิลา
5/12  
21 52562
    นางสาววสมล    เกษา
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน