โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดาราศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : นายไกรศร จองมูลสุข   
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:35:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53848
    น.ส.กัลยรัตน์    สิงห์ชัย
4/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1 คน