โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์   
สถานที่เรียน :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1012   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:34:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54042
    ด.ญ.กาญจ์นรี    มาลาเอี่ยม
1/14  
2 53692
    ด.ช.กอบธนัช    บุญนภานนฑ์
1/1  
3 53693
    ด.ช.ธนากร    วงค์ยืด
1/8  
4 53777
    ด.ช.ยศพนธ์    มั่นเกียรติยศ
1/8  
5 53888
    ด.ช.เขมณัฐ    ทองกอบ
1/8  
6 53357
    ด.ช.เมธาพร    สิทธิเจริญ
1/13  
7 53492
    ด.ช.พาทิศ    พิกุลวรชัย
1/13  
8 51753
    เด็กชายทีปกร    ไชยชนะ
3/10  
9 51758
    เด็กชายพงศพัศ    ต้นเงิน
3/10  
10 51760
    เด็กชายวรรณกร    พาณิชย์ธนกิจ
3/10  
11 51899
    เด็กชายญาโนภาส    บุญเติม
3/10  
12 51909
    เด็กชายปัณณวิชญ์    ธงทอง
3/10  
13 51965
    เด็กชายไอดิน    ศรีสง่า
3/10  
14 51991
    เด็กชายวรภพ    ภูทองโปร่ง
3/10  
15 52394
    เด็กชายวรเมธ    อินสา
3/12  
16 51738
    เด็กชายปิยพัชร์    เลียวเลิศวงศ์
3/10  
17 51696
    เด็กหญิงพิชญ์สินี    เยาวโยธิน
3/10  
18 51685
    เด็กชายกรณ์    ธนวิโรจน์กุล
3/10  
19 52242
    เด็กชายณัฐวัตร    ศรีวิชัย
3/4  
20 52015
    เด็กชายณฐภัทร    แสนใจพรม
3/6  
21 52124
    เด็กชายบวรรัช    มณีศร
3/6  
22 52201
    เด็กชายเตชินท์    พงษ์มุกดา
3/6  
23 52292
    เด็กชายวัชระ    กันนา
3/6  
24 52480
    เด็กชายธีร์ธวัช    พรมนิมิตร
3/6  
25 51762
    เด็กชายพชรพล    รักเสมอวงศ์
3/8  
26 51764
    เด็กชายจิรณัฏฐ์    กองศรี
3/8  
27 51765
    เด็กชายพีรวิชญ์    วิลัย
3/8  
28 51874
    เด็กชายภูมิวณิชย์    พิบูลอาลักษณ์
3/8  
29 52029
    เด็กชายณัฏฐาพงศ์    เคียงพงษ์
3/8  
30 52229
    เด็กชายธนกร    ชังปลื้ม
3/8  
31 51759
    เด็กชายวรชัย    กันสืบ
3/9  
32 51948
    เด็กชายธรรม์ธร    นุเสน
3/9  
33 52120
    เด็กชายพงศกร    รัตรองใต้
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 33 คน