โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายทวี ฤทธิเดช   
สถานที่เรียน :     วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:31:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49609
    นายณัฏฐชัย    นนทะสร
6/1  
2 49488
    นายเกื้อคุณ    ชมชื่น
6/15  
3 49311
    นายเดโชชัย    บุญรสศักดิ์
6/15  
4 49207
    นายณัฐนนท์    คำเสาร์
6/15  
5 49203
    นายชยุตรา    ผาวงศ์
6/15  
6 49323
    นายใจปรีดา    พรมเพ็ชร์
6/13  
7 49866
    นายกันตพัฒน์    วงศ์เขื่อนแก้ว
6/8  
8 49302
    นายชิษณุพงศ์    อภิวงศ์เจริญ
6/8  
9 51742
    นายตรีสุวรรณ    เดชะกูล
6/6  
10 49602
    นายกฤตภาส    ราชบัณฑิตย์
6/6  
11 52344
    นายชนธวัส    เตโม
6/4  
12 49258
    นายจีราวัฒน์    สุขจุ้ย
6/4  
13 49573
    นายกานต์    กาวงศ์
6/2  
14 49234
    นายณัฐภัทร    วรหาญ
6/2  
15 49558
    นายณัฐณัส    อมรศรีวัฒนกุล
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน