โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ตะกร้อYRC      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูศุภชาติ   
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:29:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51576
    นายณฐนน    ตาเมืองมูล
4/11  
2 51189
    นายชยลักษณ์    โพธิ์เจริญ
4/6  
3 50977
    นายพงษ์มนัส    ปันคำ
4/5  
4 53813
    นายรชต    ทามา
4/2  
5 49254
    นางสาวพิมชญา    อินชัย
5/12  
6 50254
    นางสาวโศรดาพร    วงศ์วาร
5/12  
7 50725
    นายพีรวิชญ์    บัวผัดสอน
5/12  
8 50804
    นางสาวพิมพ์ชนก    จินะนา
5/13  
9 50009
    นางสาวนัยน์ภัค    เรืองเดชณรงค์
5/15  
10 50265
    นายเดชภณ    พิทยารักษ์
5/15  
11 50798
    นายนราวิชญ์    จอมมณี
5/15  
12 53235
    นางสาวสุทธิกานต์    บุญเรืองศรี
5/11  
13 50877
    นางสาวลัฏฐิกา    หอมเดช
5/11  
14 50012
    นายอติกานต์    อินทร
5/5  
15 50096
    นายจักรภัทร    จิระยั่งยืน
5/5  
16 50101
    นายศุภกร    บำรุงศรี
5/5  
17 50102
    นางสาวณัฐณิชา    รัตนตรัย
5/5  
18 50219
    นายปัญวัฒน์    พิริยะวรคุณ
5/5  
19 50477
    นายนนทิวากร    กวงแหวน
5/5  
20 53274
    นางสาวชัญญาภัค    คำภิระ
5/5  
21 50066
    นายคณวรรธณ์    บุญเรือง
5/10  
22 50073
    นายชวนากร    ตะยะพงค์
5/10  
23 50404
    นางสาวฐาณิภา    พิพัฒน์วรพร
5/11  
24 50647
    นายภูริช    มีสมโรจน์
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน