โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Roborobot      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเสกสรร สรรสรพิสัทธิ์   
สถานที่เรียน :  ห้อง Fabrication Lab   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:28:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51247
    นายวาเม    สิงหพันธุ์
4/5  
2 51361
    นายกฤต    พรหมอินทร์
4/5  
3 53608
    นายพชรนิติ    นนทะคำจันทร์
4/5  
4 51042
    นายนนทน์    พิทักษ์ไตรภพ
4/11  
5 50715
    นายธีรดนย์    มาละฟู
5/1  
6 50720
    นายพุฒิพงศ์    ชุติพงศ์วาณิชย์
5/1  
7 52743
    นางสาวนิสริน    มะหะหมัด
5/5  
8 52708
    นางสาวจิดาภา    อุปนันชัย
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน