โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐพล​ นันโท   
สถานที่เรียน :  อาคาร​ 6   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:52:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51175
    น.ส.นันท์นภัส    ชัยชนะบรรยง
4/12  
2 51198
    น.ส.ธัญญฑ์ชนก    นันโท
4/14  
3 51268
    น.ส.ฐิติกาญจน์    หน่อบุญโยง
4/15  
4 53587
    น.ส.บุญญิสา    บัตรเจริญ
4/15  
5 53772
    น.ส.แพรมณี    สิงหบุราณุรักษ์
4/15  
6 50218
    นางสาวลลนา    ทันตะละ
5/12  
7 50821
    นางสาวอธิชา    ธาดาสุรเวทย์
5/12  
8 53260
    นางสาวนันท์นภัส    จาดจวบสินธ์
5/12  
9 53278
    นางสาวเพ็ญไพลิน    สีดาทอง
5/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน