โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักอ่าน      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : นางอำพรรณ ใจแน่น   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:00:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51851
    เด็กหญิงพิมพ์พิชญา    ใจจิตร
3/7  
2 52166
    เด็กหญิงปวิศรา    วราสินธ์
3/13  
3 52107
    เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    กางสำโรง
3/13  
4 52208
    เด็กหญิงชฎากรณ์    ธรรมชาติ
3/12  
5 52121
    เด็กชายสิรดนัย    คำไชย
3/12  
6 52233
    เด็กหญิงเบญญาภา    โพสาราช
3/7  
7 52043
    เด็กชายภูมิเมศ    กันชัย
3/7  
8 52026
    เด็กชายนนท์ปวิธ    ศรณ์เขื่อนแก้ว
3/7  
9 52024
    เด็กชายจักริน    เกษเสนา
3/7  
10 51976
    เด็กหญิงพิยดา    พงศ์กรกัมพล
3/7  
11 51866
    เด็กชายณัฐพัฒน    อุนามูล
3/7  
12 51864
    เด็กชายณัฐอินทนนท์    คงแก้ว
3/7  
13 52215
    เด็กหญิงกัญญา    ลุงจ่อ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน