โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Learn English with TikTok      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง   
สถานที่เรียน :  อาคาร 3   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:56:37 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51045
    น.ส.เมธาวี    วัฒนเชษฐ์
4/14  
2 51311
    น.ส.เพชรชมพู    บุญชี
4/13  
3 51490
    น.ส.กชพร    สิงห์คำ
4/3  
4 51328
    น.ส.พิมรดา    บรรณารักษ์
4/3  
5 50991
    น.ส.ณัฐณิชา    มะโนรมย์
4/3  
6 50112
    นายพสิษฐ์    จรัสรัตนมงคล
5/15  
7 52809
    นางสาวณัฏฐิกา    โนจา
5/14  
8 50881
    นางสาวฑิฆัมพร    เชิดบารมี
5/14  
9 50613
    นางสาวธัญพิชชา    แสนดี
5/14  
10 50649
    นางสาวแพเพริน    ลุงวิ
5/10  
11 50575
    นางสาวสุรพินทร์    พิเชฐกุลสัมพันธ์
5/10  
12 50263
    นายสรรพสิน    ศรีกุณะ
5/10  
13 52632
    นางสาวปุญญพัฒน์    อลังกานันท์
5/3  
14 52619
    นางสาวภัสราพร    วรรณใหม่
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 คน