โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สนุกกับชีววิทยา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางมนฤดี ธรรมสอน   
สถานที่เรียน :  ตึก10 ข้างห้องเกียรติยศ   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:55:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54027
    น.ส.ทิพย์อาภา    ชัยวงค์แก้ว
4/10  
2 53999
    น.ส.เมษินี    ชอบจิต
4/10  
3 53811
    น.ส.ปราณปรียา    กุลนาทอง
4/10  
4 53797
    นายวีรภัทร์    อารีราษฎร์
4/10  
5 53600
    นายปัณณวัฒน์    จันทร์นวล
4/10  
6 53586
    นายธนากร    ใจสม
4/10  
7 54022
    นายณัฐภูมิ    บุญรัตน์
4/5  
8 51584
    น.ส.สุพิชญา    พลยา
4/3  
9 53955
    น.ส.ชุตินันท์กา    เจริญพรวัฒนากุล
4/1  
10 53702
    น.ส.อัจฉราพร    วังอุทัยศรี
4/1  
11 53695
    น.ส.ธีร์จุฑา    หวลกาพย์
4/1  
12 50803
    นางสาวลภัสรดา    ดิษยธนชาติ
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน