โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ+   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 236   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:54:40 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53802
    น.ส.พิมพ์​ช​นันท์​    สิทธิ​เลิศ​
4/13  
2 51582
    น.ส.ธศมนต์    มหากนก
4/13  
3 54055
    น.ส.รุจิรา    จันทะวงค์
4/11  
4 53633
    น.ส.ศิริรัตน์    ใจมูล
4/11  
5 53576
    น.ส.ชโนทัย    ณ นคร
4/11  
6 53805
    น.ส.ปพิชญา    พงษ์ศิริ
4/10  
7 53269
    นางสาวกนิษฐา    จันตาธรรม
5/13  
8 53243
    นางสาวภาษิตา    คำยนต์
5/13  
9 50905
    นางสาวภัณฑิลา    จำภูวรรณ
5/13  
10 50709
    นางสาวศรีรัตน์    สวนหมาก
5/13  
11 50611
    นางสาววรัชยา    สมณา
5/13  
12 50445
    นางสาวภทรพรรณ    บุญเกตุ
5/13  
13 50251
    นางสาวภัทรสรณ์    คำแปง
5/13  
14 50075
    นายพศิน    สุริยะ
5/13  
15 50029
    นางสาวชญาดา    ปัญญาเมืองใจ
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน