โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาพสวยด้วย Canva      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : รสสุคนธ์ เมืองเมฆ   
สถานที่เรียน :  1204   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:51:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53602
    น.ส.สุธาดา    ก้อนสินธุ์
4/15  
2 51489
    น.ส.ทิพยาภรณ์    คำลาพิช
4/11  
3 51632
    นายจิรภาส    ไชยวงค์
4/11  
4 51520
    น.ส.บุญฑริกา    คำอยู่
4/13  
5 51673
    น.ส.เกราะเพชร    สิทธิสงคราม
4/14  
6 50928
    นายวรากร    เดือนดาว
4/15  
7 51200
    นายกุลธร    ชัยสวัสดิ์
4/15  
8 51217
    นายณพิชญ์    วงค์ต๋าคำ
4/15  
9 51251
    น.ส.ญาณภัค    จอมมาวรรณ
4/15  
10 51318
    น.ส.ณัฐญกานต์    มาตา
4/15  
11 51424
    น.ส.ปิยธิดา    ดีเจริญสกุล
4/15  
12 51429
    น.ส.ทีปการัต    นำชัย
4/11  
13 51421
    น.ส.เกตน์สิรี    กุณามณี
4/11  
14 51373
    น.ส.ฤทัยชนก    คำปา
4/11  
15 51230
    น.ส.สริตา    วงค์สุวรรณ์
4/6  
16 51434
    น.ส.ราชพฤกษ์    สนใจ
4/7  
17 51642
    นายวิชญพงศ์    จิรารัตน์วรโชติ
4/7  
18 51646
    น.ส.ณัฐนันท์    ศรีวิชัย
4/7  
19 51210
    นายรัฐศาสตร์    สุขจันทร์
4/10  
20 51228
    น.ส.ชมกมล    คำเนตรดำ
4/10  
21 51021
    นายทายาท    ธรรมรัตนพงษ์
4/11  
22 51262
    น.ส.ภัสพร    หงษ์ประสิทธิ์
4/11  
23 50085
    นายทวีชัย    หงษ์พักตร์
5/15  
24 52839
    นางสาวชลลดา    เบญจชลสิทธิ์
5/6  
25 50726
    นายรัชพล    วุฒิรัตน์
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน