โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  แคทวอร์กบอกข่าว      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์   
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนGoogle Meet   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:19:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 0 คน