โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  บรรณารักษ์อาสา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2    วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:07:58 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53572
    นายชยางกูร    กุลวุฒิชัย
4/12  
2 51077
    น.ส.เพลงรัก    ฐิติโชติสกุล
4/13  
3 53817
    น.ส.ชนิดาภา    โปร่งสระ
4/13  
4 52742
    นายณัฐพงศ์    วงศ์อาณา
5/7  
5 53175
    นายธีรเดช    อินทรโชติ
5/7  
6 52826
    นายต้นรัก    เหมืองหม้อ
5/8  
7 53148
    นางสาวสโรชา    เลิศอัชฌาสัย
5/11  
8 53230
    นางสาวศุภัสรา    ปันโน
5/11  
9 53279
    นางสาวกนกกานต์    เลิศอัชฌาสัย
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน