โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวบรรณารักษ์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง   
สถานที่เรียน :  ห้องสมุด อาคาร 9 ชั้น 2   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:06:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53856
    ด.ญ.นิชาดา    ตั้งจิตสมคิด
1/14  
2 53512
    ด.ช.กิตติเกษม    บุญเป็ง
1/1  
3 53982
    ด.ญ.ณัฐปภัสร์    รมณียางกูร
1/2  
4 53549
    ด.ช.ปรมะ    เล่าวณิชธนกร
1/7  
5 53820
    ด.ญ.เขมจิรา    ภาระกิจ
1/8  
6 53523
    ด.ญ.ณิชารี    ป้อม
1/10  
7 53543
    ด.ญ.กัญจน์กร    ศรีวิชัย
1/10  
8 53749
    ด.ญ.ธัญญลักษณ์    เจิดจีระสิทธิ์
1/10  
9 53323
    ด.ช.ปิติภัทร    วันทาพรม
1/13  
10 53468
    ด.ญ.สุพิชฌาย์    คำวังเงี้ยว
1/14  
11 53753
    ด.ญ.กนกกร    สำราญอินทร์
1/14  
12 53840
    ด.ญ.คาริยาห์    คำไชยลึก
1/14  
13 52608
    เด็กหญิงปราณปริยา    ญาติมาก
2/1  
14 52590
    เด็กชายคณิศร    สุรินทร์
2/10  
15 53073
    เด็กหญิงเกื้อหนุน    ไชยวงค์
2/5  
16 53293
    เด็กหญิงอังศุมาลี    ศรีสุภาลัย
2/5  
17 52958
    เด็กชายศิรวิทย์    พฤษภาพ
2/4  
18 52673
    เด็กหญิงปณิสรา    ธรรมชาติอุดม
2/11  
19 52934
    เด็กหญิงกมลชนก    วิริยา
2/11  
20 52784
    เด็กชายฐิติวุฒิ    โปร่งสระ
2/12  
21 52941
    เด็กชายปิยวัฒน์    วงศ์ชาลี
2/12  
22 53292
    เด็กหญิงรุจิรดา    แซ่กู้
2/1  
23 52722
    เด็กหญิงพิชญาภา    จันทร์คำ
2/1  
24 52986
    เด็กชายภัคภณ    สังเพ็ชร
2/12  
25 53092
    เด็กชายเจษฎากร    แซ่ลี้
2/4  
26 52241
    เด็กหญิงฐิติรัตน์    ยูโด๊ะ
3/4  
27 52234
    เด็กหญิงวศิณี    ม้าเจริญตระกูล
3/8  
28 52488
    เด็กหญิงณัฐพัชร์    ยิ้มสมบูรณ์
3/6  
29 52170
    เด็กหญิงทรรศิกา    ไชยคำ
3/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน