โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมอาเซียน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภารัตน์ คากิซากิ    
สถานที่เรียน :  ศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรือนแก้ว   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:21:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51539
    น.ส.ณัฐมน    บุญฟู
4/14  
2 51202
    น.ส.พิมพ์ชนก    นุตละ
4/14  
3 53603
    น.ส.สวิชญา    เรืองฤทธิ์
4/12  
4 53589
    นายชวัลวิทย์    ชัยยาศรี
4/12  
5 51514
    นายกิตติพงษ์    สิทธิกิจ
4/12  
6 50933
    นายกฤชรัช    ทองพานเหล็ก
4/12  
7 53281
    นางสาวชลธิชา    อินแสง
5/15  
8 53280
    นางสาวสิริรัตน์    แปงจันเขียว
5/15  
9 53267
    นางสาวภัทราวดี    ปวนคำ
5/15  
10 53264
    นางสาวณัฐธิดา    นิติรัช
5/15  
11 52705
    นางสาววริศรา    เสนาชัยบาล
5/15  
12 50642
    นางสาวรัฐนันท์    ทองสิริ
5/3  
13 50502
    นางสาวณัฐชญา    เศรษฐีธาดา
5/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 คน