โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน)      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี   
สถานที่เรียน :  เรือนพยาบาล   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:03:22 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51183
    น.ส.พัชรียา    ศรีคำแปง
4/14  
2 51029
    น.ส.วชิรญาณ์    เจียมสงวนวงค์
4/8  
3 51171
    น.ส.ณัฐธีรา    อินต๊ะมูล
4/8  
4 51631
    น.ส.ชฎาภา    ประจำชอบ
4/8  
5 51645
    น.ส.ณัฐนันท์    กฤตธนานันท์
4/8  
6 53612
    น.ส.จิณณ์ณณัช    ปวงฟู
4/8  
7 53614
    น.ส.ปาริตา    สุขปา
4/8  
8 53618
    น.ส.เบญจพร    แซ่ว่าง
4/8  
9 50964
    น.ส.อุสิชา    พิพัฒน์เจริญวงศ์
4/14  
10 50981
    น.ส.ภัทรวดี    แสนคำปิง
4/14  
11 51071
    น.ส.ชนกานต์    เหลืองหิรัญ
4/14  
12 51028
    น.ส.โชติกา    โชติชัยพิบูล
4/8  
13 50958
    น.ส.กัลญาวัฒน์    แสนใจ
4/8  
14 51289
    น.ส.ศตพร    จริงไธสง
4/1  
15 51239
    น.ส.กนกวรรณ    พุ่มไม้
4/6  
16 53611
    น.ส.รวินท์นิภา    สุภาจันทร์สุข
4/6  
17 54041
    น.ส.บุษรา    อภัยโรจน์
4/6  
18 51590
    น.ส.สุธีรา    อินทะชัย
4/7  
19 53635
    น.ส.เจติรักษ์    ปัญญาปวน
4/7  
20 50515
    นางสาวณัฐธารัตน์    เกษมโชคคำพล
5/14  
21 53190
    นางสาวภาณินี    มณีรัตน์
5/12  
22 50572
    นางสาวชวลัน    ชุ่มภิรมย์
5/12  
23 50372
    นางสาวอัญมณี    เหมยนรินทร์
5/10  
24 50213
    นางสาวธีตา    ไชยประภา
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน