โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Chemistry Diary      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : คุณครูศุภรา ถาอินทร์   
สถานที่เรียน :  อาคาร 4   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:21:43 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50237
    นางสาวปพิชญา    วิชัยยา
5/3  
2 50033
    นางสาวสุพิชญา    ไทยลา
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2 คน