โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม   
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์   วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 13:05:16 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51422
    น.ส.เขมจิรา    กันทะสัก
4/13  
2 50982
    น.ส.ภชรภรณ์    อุบลศรี
4/13  
3 51131
    น.ส.อัจฉริญา    คำวังสืบ
4/12  
4 51356
    น.ส.ชุติมาศ    แก้วผา
4/11  
5 51205
    น.ส.ทิพย์รดา    ทิศานุรักษ์
4/11  
6 50257
    นายณัฐนนท์    วงศ์จันทร์
5/12  
7 50784
    นางสาวอลิษา    วงศ์เนตร
5/11  
8 53253
    นางสาวเกตุวลีรัตน์    พิมสาร
5/5  
9 53131
    นางสาวภัทรนันท์    แหง้โหว้
5/5  
10 52837
    นายพิตตินันท์    นาคประสิทธิ์
5/5  
11 52738
    นางสาวภัทธีมา    ลุงอ่อง
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 11 คน